კვლევები

ტელეკომპანიებისა და საზოგადოების საინფორმაციო პრიორიტეტების შესაბამისობის კვლევა

პირველი ნაწილი (2 აპრილი-12აპრილი)

მეორე ნაწილი (13 აპრილი-26 აპრილი)

მესამე ნაწილი (27 აპრილი-10 მაისი)

მეოთხე ნაწილი ( 11 მაისი 24 მაისი)

მეხუთე პერიოდი (25 მაისი-7ივნისი)

უსაფრთხო სკოლის პროგრამის მონიტორინგი

უსაფრთხო სკოლის პოლიტიკის ალტერნატიული დოკუმენტი

მედია მონიტორინგის შესაძლებლობების განვითარება საქართველოში

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მონიტორინგი

დაზარალებული და კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნების მონიტორინგი

საქართველოს მედიის ხელშემწყობი პროგრამა

“დიალოგი მედიას, სამოქალაქო საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის”

ბავშვზე ორიენტირებული სკოლის ადვოკატირება

კვლევა-უსაფრთხო სკოლის პოლიტიკა

1. უსაფრთხო სკოლის პოლიტიკის კვლევა;

2. დეცენტრალიზაციის კვლევა;

3. მასწავლებელთღა დეცენტრალიზაციის კვლევა;

4. უსაფრთხო სკოლის პოლიტიკის დოკუმენტი;

5. დეცენტრალიზაციის პოლიტიკის დოკუმენტი