სტატიები განათლების შესახებ

სტუდენტური ბლოგები შეიქმნა ტემპუსის პროექტის „კურიკულუმის რეფორმის საერთაშორისო მოდელის განვითარება მულტიკულტურული განათლებისა და კულტურული მრავალფეროვნების სწავლებისთვის“ (Development of an International Model for Curricular Reform in Multicultural Education and ‎Cultural Diversity Training (DOIT), 530175-TEMPUS-1-2012-1-IL-TEMPUS-JPCR) ფარგლებში.