Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header
Just another WordPress site
Header
Just another WordPress site
Header

მოწვევა თანამშრომლობისთვის
ძვირფასო ახალგაზრდებო, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი გთავაზობთ მონაწილეობას პროექტში – „მერის სათათბირო ორგანოს – ახალგაზრდული საბჭოს დაფუძნება“. პროექტი გულისხმობს საქართველოს ხუთ ქალაქში – გორში, თელავში, ახალციხეში, ქუთაისსა და ზუგდიდში – ათ-ათი სტუდენტის შერჩევას და მათ მომზადებას ქალაქის მერთან კვალიფიციური თანამშრომლობისთვის. პროექტი, აგრეთვე, გულისხმობს კონკურსის საფუძველზე შერჩეული და სათანადოდ მომზადებული 10 სტუდენტის თანამშრომლობას ქალაქის მერთან სათათბირო ორგანოს – ახალგაზრდული საბჭოს შექმნის მიზნით და შემდგომ საქმიანობას საბჭოს შემადგენლობაში. ახალგაზრდული საბჭოს წევრები პროექტის მიმდინარეობის შესახებ თითოეულ ქალაქში ხუთ ვიდეო და/ან ტექსტურ ბლოგს შექმნიან.
პროექტში მონაწილეობისათვის ახალგაზრდებმა უნდა გაიარონ ორსაფეხურიანი შესარჩევი კონკურსი. პირველ საფეხურზე, კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა სტუდენტებმა ელექტრონული ფოსტის ქვემოთ მითითებულ მისამართებზე უნდა გამოგზავნონ სამოტივაციო წერილი – რატომ სურთ პროექტში მონაწილეობა და როგორ ხედავენ მოქალაქეების პასუხისმგებლობასა და როლს ქალაქის განვითარებაში (მაქსიმუმ 300 სიტყვა). კონკურსის მეორე საფეხურზე, სამოტივაციო წერილის საფუძველზე შერჩეულ სტუდენტებს პროექტის სამუშაო ჯგუფის წევრები გაესაუბრებრებიან.
სამოტივაციო წერილში მითითებული უნდა იყოს ავტორის სახელი, გვარი, ქალაქი, უნივერსიტეტი, ფაკულტეტი/სპეციალობა, კურსი და ტელეფონის ნომერი. სამოტივაციო წერილის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2014 წლის 20 ნოემბერი.
პროექტი მხარდაჭერილია სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მიერ. პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდებთან თანამშრომლობაზე თანხმობა განაცხადა ზემოთ ჩამოთვლილი ხუთივე ქალაქის მერმა.
სტუდენტების სამოტივაციო წერილები უნდა გამოიგზავნოს შემდეგ მისამართებზე: ia.antadze@gmail.com  ; tamtakubaneishvili@gmail.com

IMG_00892014 წლის 27 ოქტომბერს, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი მასპინძლობდა საერთაშორისო კონფერენციას ,,ერთად ინკლუზიისა და განათლებისთვის“.

კონფერენციაში მონაწილეობდნენ კავკასიური ქსელი ბავშვებისთვის წევრი ორგანიზაციები ჩრდილოეთ კავკასიიდან, სომხეთიდან და საქართველოდან. ასევე, საერთაშორისო ორგანიზაცია ინტერკულტურილი ცენტრი, ავსტრია.

(more…)

IMG_01392014 წლის 28-29 ოქტომბერს, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი მასპინძლობდა კავკასიური ქსელი ბავშვებისთვის გენერალურ ასამბლეას.

ასამბლეაზე განხილული იქნა ქსელის გეგმები 2015 წლისთვის.

ქსელში გაერთიანებულია 15 საზოგადოებრივი ორგანიზაცია სამხრეთ და ჩრდილოეთ კავკასიიდან. საქართველოდან ქსელის წევრია სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი და ასოციაცია ,,ბილიკი“. ქსელის საქმიანობის მიზანია ხელი შეუწყოს კავკასიის რეგიონში მოქმედი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ერთობლივ საქმიანობას,  ეფექტური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვასა და გამოცდილების გაზიარებას. ქსელის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ შეიტყოთ ვებ-გვერდიდან http://www.caucasuschildren.net/

ინფორმაცია

სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი გთავაზობთ ორგანიზაციის  მიერ მომზადებულ ახალი ტრენინგ-პროგრამებს მასწავლებლებისთვის:

 1.   სტატიის აკადემიური ფორმატი, პრეზენტაცია და მოხსენება
 2.   საგანმანათლებლო რესურსების შექმნა, დანერგვა,  შეფასება

 „სტატიის აკადემიური ფორმატი, პრეზენტაცია და მოხსენება“ ტრენინგ-პროგრამა მსმენელებს სთავაზობს  პრაქტიკულ სემინარს, რომელზეც მასწავლებლები  შეისწავლიან  შემდეგ საკითხებს: (more…)

სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი არის ბავშვთა კავკასიური ქსელის წევრი. ქსელი აცხადებს კონკურსს ინკლუზიური განათლების საერთაშორისო ექსპერტისთვის. განაცხადის წარდგენის ვადაა 2014 წლის 4 აგვისტო. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.

Caucasus Network CNC_inclusion expert_TOR_

მედიაწიგნიერება; კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება.

27 ივნისიდან 2 ივლისის ჩათვლით ჩაქვში მასწავლებლების 15 წევრიან ჯგუფს ჩაუტარდა  6 დღიანი საპილოტე ტრენინგი მედიაწიგნიერებაში.  საპილოტე ტრენინგ-პროგრამის მომზადებასა და საგანმანათლებლო მასალების შერჩევაში იმუშავა ჯგუფმა, რომლის შემადგენლობაში შედიოდა  მედიის ორი სპეციალისტი და  განათლების ორი სპეციალისტი.  ტრენინგ-პროგრამაში ასახულია სკოლაზე გავლენის ბერკეტები – ანუ გაკვეთილზე მედიაწიგნიერების, როგორც გამჭოლი კომპეტენციის, დანერგვის კონკრეტული გზები. შემუშავდა როგორც თეორიული მასალა, ასევე – პრაქტიკული სავარჯიშოები. ტრენინგ-პროგრამა სრულ შესაბამისობაშია მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამების აკრედიტაციის დებულებაში[1] განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

ტრენინგ-პროგრამაში ასახულია შემდეგი საკითხები:

 1. მედიაწიგნიერების თეორიული ასპექტები;
 2. მედიაწიგნიერების ორი მთავარი კომპონენტი: ინფორმაციის შექმნა-გავრცელება და მიღებული ინფორმაციის სწორად გააზრება;
 3. მედიაწიგნიერების უნარების განვითარების მთავარი საფუძვლები – კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება, როგორც ინფორმაციის მოძიებისა და შექმნის, აგრეთვე, ინფორმაციის კრიტიკულად გააზრების ინსტრუმენტები. ტრენინგის მონაწილეები გაეცნობიან კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების საფუძვლებს, სტრატეგიებსა და მიდგომებს.
 4. ტრენინგ-პროგრამის ნაწილი იქნება გამოხატვის თავისუფლების არსებული ლეგიტიმური ჩარჩო; აგრეთვე, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია და ბავშვთა საკითხების პროფესიული გაშუქების საერთაშორისო და ადგილობრივი სტანდარტები.

ტრენინგზე მნიშვნელოვანი დრო დაეთმო, ერთი მხრივ, სატრენინგო საკითხავი მასალის კრიტიკულ ანალიზს, მეორე მხრივ კი – მედიაპროდუქტების ეფექტიან გამოყენებას სწავლების პროცესში. ტრენინგზე გამოყენებულ იქნა სპეციალურად ტრენინგ-პროგრამისთვის თარგმნილი და მომზადებული ვიდეოფილმები, ანიმაცია, საქართველოში შექმნილი ვიდეო- და ბეჭდვითი მასალა. 

ტრენინგის მნიშვნელოვანი კომპონენტია არასაკონტაქტო საათები. ეს კომპონენტი ორიენტირებული იქნება სკოლაში მოსწავლეებთან განხორციელებულ საქმიანობებზე. სამომავლოდ (პროგრამის აკრედიტების შემდეგ) მასწავლებლები შექმნიან პორტფოლიოს, სადაც განათავსებენ ინფორმაციას სკოლის ბაზაზე მედიაწიგნიერების შესახებ განხორცილებული საქმიანობებზე. ამ საქმიანობების ძირითადი შინაარსი იქნება მოსწავლეებისთვის დახმარება – რომ მათ შეძლონ, შექმნან, გააანალიზონ, შეაფასონ აუდიოვიზუალური და ბეჭდური ტექსტები და გააცნობიერონ საკუთარი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა. 

ტრენინგი მასწავლებლებს დაეხმარება, პროფესიული მხარდაჭერა აღმოუჩინონ მოსწავლეებს მზარდ საინფორმაციო ნაკადებში სწორი ორიენტირებისთვის, ნებისმიერი შინაარსის ინფორმაციის შეფასებისთვის კრიტიკული აზროვნების პლატფორმიდან.


1270770_777164198971650_5061691039322166703_o10348890_777164805638256_1283556566353798173_o10495131_777163508971719_7796643055800776839_o10506724_777163172305086_4400099625315133615_o10259016_777163795638357_2417186908032564785_o10506884_777169028971167_972383220923766776_o

2014 წლის 11 ივნისსს 15:00-ზე სამოქალაქო  განვითარების ინსტიტუტმა  გამართა  პროექტის -  „ინფორმირებული ახალგაზრდა  ამომრჩეველი“ – შედეგების პრეზენტაცია სასტუმროში „ქორთიარდ მარიოტი“.

პროექტის ფარგლებში სტუდენტების მიერ მომზადდა 66 ვიდეობლოგი და 3 ტექსტური ბლოგი. თითოეულ ბლოგში ორი ინციატივა იყო წარმოდგენილი ქალაქის განვითარების შესახებ. ეს იდეები თითოეულ ქალაქში სიღრმისეულად იქნა განხილული მერობისა და გამგებლობის ადგილობრივ კანდიდატებთან, ასევე, ბლოგების ავტორებთან ერთად. საკონკურსო კომისიის მიერ შეირჩა 5 საუკეთესო ვიდეობლოგი, რომელთა ავტორებს სპეციალური პრიზი გადაეცათ, ხოლო პრეზენტაციაზე გამარჯვებული ვიდეობლოგების ჩვენება მოეწყო.

გამარჯვებული ვიდეობლოგების ავტორები არიან:

გიორგი ოგანესიანი (გორი)

გიორგი ჩუტკერაშვილი (თელავი)

ლიკა ვაწინძე (ზუგდიდი)

სამუელ მუზაევი (ქუთაისი)

თორნიკე მაისურაძე (ახალციხე)

 

IMG_1138IMG_1142IMG_1082IMG_1144IMG_1132IMG_1140

2014 წლის 11 ივნისსს 15:00-ზე სამოქალაქო  განვითარების ინსტიტუტი აწყობს პროექტის -  „ინფორმირებული ახალგაზრდა ამომრჩეველი“ – შედეგების პრეზენტაციას სასტუმროში „ქორთიარდ მარიოტი“ (თავისუფლების მოედანი 4).

პროექტის ფარგლებში სტუდენტების მიერ მომზადდა 66 ვიდეობლოგი და 3 ტექსტური ბლოგი. თითოეულ ბლოგში ორი ინციატივა იყო წარმოდგენილი ქალაქის განვითარების შესახებ. ეს იდეები თითოეულ ქალაქში სიღრმისეულად იქნა განხილული მერობისა და გამგებლობის ადგილობრივ კანდიდატებთან, ასევე, ბლოგების ავტორებთან ერთად. საკონკურსო კომისიის მიერ შეირჩა 5 საუკეთესო ვიდეობლოგი, რომელთა ავტორები სპეციალური პრიზით დაჯილდოვდებიან, ხოლო პრეზენტაციაზე გამარჯვებული ვიდეობლოგების ჩვენება მოეწყობა.

პრესრელიზი

პროექტის „ინფორმირებული ახალგაზრდა ამომრჩეველი“ მიზანია ახალგაზრდების ინფორმირება და მოტივირება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, რათა არჩევნების შემდგომ პერიოდში გააქტიურდეს ახალგაზრდებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების თანამშრომლობა რეალური ცვლილებებისთვის.

ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება მიიღონ  კონკურსში მონაწილეობა, რომლიც მოიცავს წერილობითი ბლოგების და/ან  ვიდეობლოგების მომზადებას მათ მიერ. ამ ბლოგებში სრულად იქნება ასახული მათი შეხედულებები ქალაქის განვითარებაზე და მართვაში თანამონაწილეობაზე.

პროექტი ხორციელდება ორი თვის განმავლობაში და ვიდეობლოგებზე მუშაობა გაგრძელდება პროექტის დასრულებამდე. ვიდეობლოგები სრული სახით   სამოქალაქო განვითარების ინსტუტუტის ვებგვერდზე განთავსდება.

პროექტის განხორციელებისას ახალგაზრდებმა გამოიჩინეს დიდი აქტიურობა. გთავაზობთ ბმულების სახით ამ ატაპისათვის მომზადებულ ვიდეობლოგებს.

სტუდენტის ინიციატივა ადგილობრივ თვითმმართველობას – ვიდეობლოგპოსტი

ინიციატივა ადგილობრივ თვითმმართველობას – სტუდენტის ვიდეობლოგი

ვიზრუნოთ ზუგდიდის იერსახეზე – სტუდენტის ინიციატივა თვითმმართველობას

სტუდენტის ინიციატივა თვითმმართველობას შუქნიშნებსა და მოსაცდელებზე

ინიციატივა თვითმმართველობას – ვიდეობლოგპოსტი

სტუდენტების დასაქმება – ინიციატივა თვითმმართველობას 

სტუდენტის ინიციატივა თვითმმართველობას მიწისქვეშა გადასასვლელის მოწყობაზე 

ინიციატივა ადგილობრივ თვითმმართველობას – სტუდენტის ვიდეობლოგპოსტი

სტუდენტის ინიციატივა – ვიდეობლოგპოსტი

გამოუყენებელი პარკების პრობლემა – ინიციატივა თვითმმართველობას

სტუდენტ ანი დათუნაშვილის ვიდეობლოგი – ინიციატივა მომავალ მერს

სტუდენტ ანი კლდიაშვილის ვიდეობლოგი – ინიციატივა მომავალ მერს

სტუდენტ გოგა გოგავას ვიდეობლოგი – ,,რკინიგზიდან უნივერსიტეტამდე”

სტუდენტ თეონა გიორგაშვილის ვიდეობლოგი – ,,გამოცდილებიდან მერობამდე”

გიორგი მელაძის ვიდეობლოგი – ,,დეკორატიული ურნები” 

თათია ჯონსონის ვიდეობლოგი

პროექტის „ინფორმირებული ახალგაზრდა ამომრჩეველი“ მიზანია ახალგაზრდების ინფორმირება და მოტივირება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, რათა არჩევნების შემდგომ პერიოდში გააქტიურდეს ახალგაზრდებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების თანამშრომლობა რეალური ცვლილებებისთვის.

ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება მიიღონ  კონკურსში მონაწილეობა, რომლიც მოიცავს წერილობითი ბლოგების და/ან  ვიდეობლოგების მომზადებას მათ მიერ. ამ ბლოგებში სრულად იქნება ასახული მათი შეხედულებები ქალაქის განვითარებაზე და მართვაში თანამონაწილეობაზე.  ახალგაზრდების მიერ მომზადებული თითოეული მედიაპროდუქტი, რომელიც ადგილობრივ ვებპორტალზე გამოქვეყნდება, ანაზღაურდება. ახალგაზრდებს ვიდეობლოგის მომზადებაში ვებპორტალის ტექნიკური ასისტენტი დაეხმარება. პროექტის განხორციელებისთვის, ჩვენ მიერ შერჩეულ ქალაქებში ვითანამშრომლებთ შემდეგ ვებპორტალებთან:  http://livepress.ge/ (ზუგდიდი), http://sknews.ge/ (ახალციხე), http://qartli.ge/web/ (გორი), http://newpress.ge/ (ქუთაისი), http://kakhetinews.ge/ (თელავი). კონკურსის შედეგად გამოვლენილი 5 საუკეთესო ვიდეობლოგის ავტორი კი პრიზით დაჯილდოვდება.

ტექსტური ან ვიდეობლოგის მომზადების კრიტერიუმები:

 • წერილობითი ბლოგი უნდა შეიცავდეს 300-დან 600 სიტყვამდე.
 • ვიდეობლოგი უნდა იყოს არანაკლებ 1 და არაუმეტეს 4 წუთისა.
 • ბლოგი უნდა იყოს გამართული ქართულით შესრულებული და ლოგიკურად გააზრებული.
 • ბლოგი უნდა მოიცავდეს, სულ მცირე, ორ ინიციატივას ქალაქისთვის სასარგებლო ცვლილებების შესახებ.
 • არ არის აუცილებელი, რომ ტექსტურ ან ვიდეობლოგში კომენტარებს აკეთებდნენ მოქალაქეები, საზოგადოების ცნობილი წევრები ან ხელისუფლების წარმომადგენლები. სრულიად საკმარისია ერთი ავტორი, რომელიც გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას ქალაქის მიმართ და შემოგვთავაზებს ორ ინიციატივას ცვლილების შესახებ.

 

გამარჯვებული ბლოგები/ვიდეობლოგები შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

 • ინფორმაციის კანონთან შესაბამისობა (კერძოდ, რა ცვლილებების გატარება შეუძლია ადგილობრივ თვითმმართველობას, რაც მოცემულია ჩვენ მიერ გავრცელებულ ბროშურაში).
 • ინტერესი დემოკრატიული ღირებულებების მიმართ (კერძოდ, დემოკრატიულ სახელმწიფოში საზოგადოების თვითმმართველობის განხორციელებასთან დაკავშირებული ინიციატივები)
 •  სანდო არგუმენტებზე დაფუძნებული მსჯელობა;
 • შემოქმედებითობა.

ვიდეობლოგების მომზადების და ვებპორტალზე ატვირთვის საბოლოო თარიღია 30 მაისი.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ადგილობრივ მედიასაშუალებას http://livepress.ge/ (ზუგდიდი), http://sknews.ge/ (ახალციხე), http://qartli.ge/web/ (გორი), http://newpress.ge/ (ქუთაისი), http://kakhetinews.ge/ (თელავი

ან სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტს  info@cdi.org.ge;  ტელ: 2 18 36 36